ศิษย์รักเอ๋ย 21

พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส

เทียนเซิงฝอเอวี้ยน จ.ชลบุรี 12/9/2552

ศิษย์รักเอ๋ย…

ในธรรมกาลยุคขาวพบโอกาสดี  วาระนี้มีสายทองพงศา  ยังคงดำรง  จงรู้ตื่นแจ้งสู่หนทางการบำเพ็ญ  ได้เวลาแล้วพุทธะเปิดเผย  เบิกชีวิตญาณที่เคยหลงลืมเนิ่นนานมา   ถูกกิเลสบดบังสู่ความมืดมน  กาลนี้ไขขานญาณชีวิตสว่างของตนเอง

ปล่อยวางจิตใจที่วุ่นวาย

ปล่อยวางจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่น

ปล่อยวางดวงตาเนื้อที่มองไม่เห็น

เพื่อเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งพุทธะเดิม

Continue reading

Posted in 2017, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ถันจู่ปัน 2017

 

 

 

 

 

 

พระโอวาทไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ อุทิศเสียสละ 白水聖帝訓文 – 犧牲奉獻

การเจริญจิตฝึกสมาธิ 行意禪參學

พระโอวาทพระพุทธจี้กง ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล 濟公活佛訓文 – 崇德大躍進

ฉงเต๋อก้าวทะยานไกล พุทธสถานเพิ่มเท่าทวี คือสำเร็จของฟ้าคนร่วมสมาน
崇德大躍進是天人合一的成果

ตระหนักรู้สารจากฟ้า สื่อความเห็นพ้องพากเพียรของเรา
體認上天的訊息我們的共識與努力

ประกาศและข้อพึงระวัง 宣佈與注意事項

 

Posted in 2017, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดำเนินปารมิตาหก

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าด้วยการดำเนินปารมิตาหก  六度萬行 (ลิ่วตู้วั่นสิง) ฉบับนี้ แปลมาจากพระโอวาทซ้อนพระโอวาทฉบับภาษาจีน      โดยความเมตตาของหลินเตี่ยนฉวนซือฮั่นเอวี๋ยน มอบหมายให้โจวเจี่ยงซือจี้หยงดำเนินการแปล ต้นฉบับแปลและเรียบเรียงแล้วเสร็จ จึงได้เรียงพิมพ์มาเป็นหนังสือฉบับนี้

ปารมิตาหก หรือบารมีหก ย่อลงมาจากทศบารมีสิบข้อ อันหมายถึงปฏิปทาอันยิ่งยวดสิบประการ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ  ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  องค์มหาโพธิสัตว์บำเพ็ญพร้อมบริบูรณ์สิบประการ  (ทศชาติ)   จึงถือพระชาติสุดท้ายบรรลุสู่ปัญญาธิกพุทธเจ้า  ตรัสรู้เป็นพระศากยมุนีพุทธเจ้า

Continue reading

Posted in 2017, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรม – ศึกษาธรรม บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม


หากเมื่อใดหวังความสำเร็จภายนอก…

จะต้องสร้างความสำเร็จจากภายในให้จงได้

หากหวังจะให้ผู้คนก่อเกิดความศรัทธา

เจ้าทั้งหลายต้องสำแดงคุณแห่งธรรมให้ออกมาสู่สายตาเขาให้ได้

จิตใจแห่งผู้บำเพ็ญ ต้องเปี่ยมด้วยขวัญวิญญาณ มหาอภัย ใจเมตตากรุณาอย่างแท้จริงหนา

พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส

ไท่เต๋อ  จ.อุบลราชธานี  14/7/50

 

Posted in 2017, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว

แนะนำหนังสือ “พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว”
เป็นหนังสือรวมเกล็ดพระโอวาทฉบับเดิม ที่ไม่ได้พิมพ์ซ้ำมาสิบกว่าปี สนพ.เทิดคุณธรรม จึงถือโอกาสอันเหกมาะสม นำต้นฉบับเดิมมาพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ามาศึกษาบำเพ็ญรุ่นใหม่ ได้มีแหล่งข้อมูลศึกษาบำเพ็ญหลากหลายยิ่งขึ้น

Posted in 2016, พระโอวาท, พุทธพจน์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ชุดพระโอวาทซ้อนพระโอวาท มหาปณิธานสิบ

พระโอวาทโปสเตอร์แผ่นใหญ่
หนังสือรวบรวมพระโอวาท
บรรจุรวมในกล่องแพ็คเกจ


Posted in 2016, Sort เรียงตามปี, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรมในพระโอวาท หมวด ปณิธาน กล้าหาญ มุ่งมั่น อดทน

Posted in 2016, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กองทุนพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Posted in พระสูตร คัมภีร์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการ
เป็นฉบับเต็ม เพียงแต่นำมาจัดรูปเล่มใหม่
ใช้ขนาด เอ6 (เอ4พับ4)  เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา
Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้เป็นประจำ

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้ประจำ

รวบรวมไว้เฉพาะพิธีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ชันเจี้ย ฉือเจี้ย พิธีถวายธูป
รูปเล่ม เอ6 (เอ4พับ4) บางๆ พกพาง่าย
Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น