Category Archives: พุทธระเบียบ

พุทธระเบียบพิธีการ เป็นฉบับเต็ม เพียงแต่นำมาจัดรูปเล่มใหม่ ใช้ขนาด เอ6 (เอ4พับ4)  เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา

Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้เป็นประจำ

พุทธระเบียบพิธีการที่ใช้ประจำ รวบรวมไว้เฉพาะพิธีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ชันเจี้ย ฉือเจี้ย พิธีถวายธูป รูปเล่ม เอ6 (เอ4พับ4) บางๆ พกพาง่าย

Posted in 2016, พุทธระเบียบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธระเบียบพิธีการ (เล่มพกพา)

ขนาด เอ6 เล่มเล็ก แต่เนื้อหาครบเหมือนเล่มใหญ่  

Posted in 2005, พุทธระเบียบ | Leave a comment

พุทธระเบียบพิธีการ (ใช้ประจำวัน)

คัดย่อเฉพาะส่วนพิธีการที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน ตัดทอนมาจากเล่ม  พุทธระเบียบพิธีการ

Posted in 2007, พุทธระเบียบ | Leave a comment

ศีล 5 พระอาจารย์จี้กง

ศีลปฏิบัติ ช่วยให้ทุกคนหลุดพ้นการเวียนเกิดเวียนตาย  มิใช่เป็นสิ่งผูกมัด ศีล เปรียบเหมือนรางรถไฟ  รถวิ่งออกนอกรางอันตรายยิ่ง ศีล คือข้อห้าม  คือขอบเขตที่กำหนด  เปรียบเหมือนแผนที่บอกว่าที่ไหนควรไป  ที่ไหนไม่ควรไป  มีขอบเขตกำหนดจึงไม่ทำให้ล้ำเขต  คนเราถ้าทำเกินขอบเขตหน้าที่คือละเมิดผิดศีล ถือศีล ช่วยให้เราก่อเกิดเมตตาจิต ไม่ทำผิดบาป  เดินบนหนทางพระโพธิสัตว์ ศีลปฏิบัติ เป็นรากฐานของการพ้นเวียนว่ายตายเกิด  ไม่รู้ศีลอาจทำผิดบาปมากมาย  แม้จะได้ทำบุญสร้างบารมี  เหมือนรายรับไม่พอกับรายจ่าย  มีศีลเป็นข้อห้ามจะลดการก่อหนี้เวรกรรมได้มาก   ทุกศาสนาจะมีศีลเป็นข้อห้าม  เพียงแต่ชื่อศีลที่เรียกกล่าวขานไม่เหมือนกัน  ศีลห้ามิใช่เพียงพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติเท่านั้น  ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทุกคนที่หวังจะได้รับบุญวาสนา  ต้องใช้ศีลห้าในการปฏิบัติบำเพ็ญเป็นพื้นฐานเบื้องต้น  ทุกศาสนาใช้ศีลปฏิบัติในการบำเพ็ญ  เริ่มคิดไม่ดีเป็นเหตุให้ทำผิดศีล  จะต้องตัดทิ้งก่อนจึงค่อยบ่มเพาะอริยะ  ทวีปัญญาญาณ  บำเพ็ญธรรม  กรรมสามต้องบริสุทธิ์ คือ  กายบริสุทธิ์  ปากบริสุทธิ์  ใจบริสุทธิ์  

Posted in 2008, พระโอวาท, พุทธระเบียบ | Leave a comment

พุทธระเบียบพิธีการ

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง พวกเราศิษย์อนุตตรธรรม บำเพ็ญธรรมต้องบำเพ็ญเพียรใจ ในการประกอบอนุตตรธรรมกิจต้องพยายามจนสุดความสามารถ พวกเราไม่เปรียบเทียบและไม่วิจารณ์ผู้อื่น พวกเราไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับผู้อื่น พวกเรายอมถูกปรักปรำ  เพื่อให้ทศทิศเกิดความกลมเกลียวสมานฉันท์ พวกเราคือสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลทุกข์กับแดนอนุตตรภูมิ แม้จะถูกผู้อื่นเหยียบย่ำและกล่าวให้ร้าย พวกเราก็ยอมทนและไม่ตอบโต้ พวกเราดำรงตนตามหลักครรลองคลองธรรม พวกเราสามารถพลิกแพลงตามสถานการณ์ได้ดังใจ พวกเรามั่นคงในหลักสัจธรรม การอุทิศเสียสละของพวกเราจะไม่สูญเปล่า พวกเราจะไม่เกิดมาบนโลกมนุษย์โดยเปล่าประโยชน์ พวกเราจะไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเสียเปล่า แม้ชีวิตเดียวของเราก็มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของเวไนยสัตว์อีกจำนวนมาก จึงควรเห็นคุณค่าของตนและไม่เคลือบแคลงสงสัย เพื่อไม่เป็นอุปสรรคแก่ตนเอง  กำหนดสัมมาวิถีสู่จุดหมายอย่างแน่วแน่ ให้มนุษย์ทั้งปวงได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง ให้มนุษย์ทั้งปวงได้รับประทีปแห่งความเมตตา ให้มนุษย์ทั้งปวงได้อิ่มเอิบอยู่ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบน ให้บรรพชนเจ็ดชั้นและลูกหลานเก้าชั่วคนของมนุษย์ทั้งปวง ได้รับบารมีแห่งแสงธรรมปรกแผ่ถ้วนทั่ว  

Posted in 2008, พุทธระเบียบ | 119 Comments

พุทธระเบียบ 15 ข้อ

  บทนำ   พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วหล้า  เราทุกคนซาบซึ้งในความเมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งยากที่จะตอบแทนพระคุณได้ขอบพระคุณมหาเมตตาขององค์พระธรรมมารดา       ขอบพระคุณ    สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เมตตา  เกรงว่าพวกเราเหล่าเวไนยปลายกัปนี้ วาสนาเบาบาง รากบุญน้อย  ยากที่จะบำเพ็ญกลับคืนได้   หลายครั้งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานพระโอวาท  ได้นำความหมายที่แท้จริงของพุทธระเบียบ 15 ข้อ  มาบอกกล่าว ครั้งแรก วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2540  ที่พุทธสถานเหลียนฮว๋า  ประเทศไทย  ได้จัดให้มีการประชุมทบทวน 3 วัน  ฮั่นจงหลีต้าเซียน  เมตตามาอธิบาย ครั้งที่สอง ในปีเดียวกัน  วันที่ 5 ธันวาคม  ที่พุทธสถานเจิ้งอี้  ประเทศมาเลเซีย    ขณะเปิดชั้นเรียนพุทธระเบียบ     พระพุทธจี้กง    มาเมตตาอธิบาย ครั้งที่สาม … Continue reading

Posted in 2009, พุทธระเบียบ | Leave a comment

คู่มือชั้นพุทธระเบียบ (ถาม-ตอบ)

คุณธรรมสั่งสมได้ด้วยความเมตตา พวกเรามีบุญวาสนาที่ได้อยู่ภายใต้การนำพาของท่านเหล่าเฉียนเหยิน ทัศนคติในการปฏิบัติธรรมถูกต้อง จิตใจบำเพ็ญธรรมศรัทธาไม่ขาด ล้วนแล้วแต่ดำเนินตามพงศาธรรมแห่งพระบรรพจารย์ พระอาจารย์ พระอาจาริณี บำเพ็ญปฏิบัติด้วยความจริงใจ  ฉะนั้นพระแม่องค์ธรรมจึงเมตตา เวทนาเวไนยที่ทนทุกข์ มอบผู้บำเพ็ญปฏิบัติจริงให้พวกเรา ชี้เส้นทางแห่งความสว่างไสว พวกเราสมัครสมานรวมใจ สามัคคีร่วมมือ สิ่งที่ทำ ไม่ได้ทำเพื่อความต้องการส่วนตัว ไม่ใช่เพื่ออาณาจักรธรรมของตัวเอง แต่ทำเพื่อความผาสุกของมวลเวไนย หวังว่าผู้บำเพ็ญทั้งหลายจะมีความศรัทธาจริงใจ ไม่มีอัตตาแห่งตน การดำเนินตามพระโองการฟ้าขึ้นอยู่กับศีลธรรม คุณธรรมสั่งสมได้ด้วยความเมตตา ดังนั้นพี่น้องร่วมบำเพ็ญปฏิบัติทั้งหลาย แยกแยะสายทองให้ชัดเจน มองทะลุการถ่ายทอดมหาธรรม เข้าใจถึงภารกิจ จักต้องระมัดระวัง จักต้องรอบคอบ เรียกร้องจากตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับเวไนย เรียกร้องจากตนเอง สร้างความสมบูรณ์ให้เวไนย เรียกร้องจากตนเอง ส่งเสริมเวไนย เรียกร้องจากตนเอง กลมกลืนกับเวไนย ร่วมกันสรรค์สร้างนิวาศสถานแห่งพระศรีอาริย์อันอบอุ่น ทุกคนว่าดีไหม?  

Posted in 2010, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, พุทธระเบียบ | Leave a comment

คุณานุคุณของพุทธจริยระเบียบ

“มนุษย์หากมีธรรมจริยา ย่อมเกิดสุข หากไร้ธรรมจริยา ย่อมเกิดอันตราย” ดั่งคำกล่าวที่ว่า “ไม่ฝึกหัดเรียนรู้ธรรมจริยา จะได้ฤๅ” การศึกษาบำเพ็ญธรรม อุปมาดั่งเรือธรรม ซึ่งเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ข้ามฟาก เมื่อถึงฝั่งแล้ว พึงรู้ปล่อยวางอุปกรณ์นั้น หลักเดียวกัน วันข้างหน้าสิ่งที่จิตเดิมแท้จะใช้เป็นอุปกรณ์กลับคืนสู่เบื้องบน คือ พุทธจริยระเบียบ เบื้องบนได้วางพุทธจริยระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางให้เวไนยสัตว์บำเพ็ญกุศลกรรมภายนอกสู่การบำเพ็ญกุศลจิตภายใน รังสรรค์กิริยาให้งดงามหมดจดไร้ตำหนิ ฝึกอิริยาบถให้สง่างาม จนจิตจริยาภายในกระทั่งอิริยาบถภายนอกพร้อมบริบูรณ์ แล้วกลับเบื้องบนด้วยความสง่างามเช่นพระพุทธะ ดังนั้น พุทธจริยระเบียบ เป็นศาสตร์ความงามแขนงหนึ่ง และเป็นหนึ่งในการปฏิบัติบำเพ็ญของผู้บำเพ็ญในธรรมกาลยุคขาว  

Posted in 2010, พุทธระเบียบ, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment