Category Archives: 2010

คู่มือชั้นพุทธระเบียบ (ถาม-ตอบ)

คุณธรรมสั่งสมได้ด้วยความเมตตา พวกเรามีบุญวาสนาที่ได้อยู่ภายใต้การนำพาของท่านเหล่าเฉียนเหยิน ทัศนคติในการปฏิบัติธรรมถูกต้อง จิตใจบำเพ็ญธรรมศรัทธาไม่ขาด ล้วนแล้วแต่ดำเนินตามพงศาธรรมแห่งพระบรรพจารย์ พระอาจารย์ พระอาจาริณี บำเพ็ญปฏิบัติด้วยความจริงใจ  ฉะนั้นพระแม่องค์ธรรมจึงเมตตา เวทนาเวไนยที่ทนทุกข์ มอบผู้บำเพ็ญปฏิบัติจริงให้พวกเรา ชี้เส้นทางแห่งความสว่างไสว พวกเราสมัครสมานรวมใจ สามัคคีร่วมมือ สิ่งที่ทำ ไม่ได้ทำเพื่อความต้องการส่วนตัว ไม่ใช่เพื่ออาณาจักรธรรมของตัวเอง แต่ทำเพื่อความผาสุกของมวลเวไนย หวังว่าผู้บำเพ็ญทั้งหลายจะมีความศรัทธาจริงใจ ไม่มีอัตตาแห่งตน การดำเนินตามพระโองการฟ้าขึ้นอยู่กับศีลธรรม คุณธรรมสั่งสมได้ด้วยความเมตตา ดังนั้นพี่น้องร่วมบำเพ็ญปฏิบัติทั้งหลาย แยกแยะสายทองให้ชัดเจน มองทะลุการถ่ายทอดมหาธรรม เข้าใจถึงภารกิจ จักต้องระมัดระวัง จักต้องรอบคอบ เรียกร้องจากตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับเวไนย เรียกร้องจากตนเอง สร้างความสมบูรณ์ให้เวไนย เรียกร้องจากตนเอง ส่งเสริมเวไนย เรียกร้องจากตนเอง กลมกลืนกับเวไนย ร่วมกันสรรค์สร้างนิวาศสถานแห่งพระศรีอาริย์อันอบอุ่น ทุกคนว่าดีไหม?  

Posted in 2010, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, พุทธระเบียบ | Leave a comment

คู่มือยกระดับ 2010

พระอาจารย์จี้กงเมตตา  (06/02/1998)   รับวิถีธรรม               พึงมีจิตใจสำนึกพระคุณ รู้ถนอมบุญสัมพันธ์ ศึกษาธรรม              พึงรู้เปิดใจนอบน้อม รับคำชี้แนะสอนสั่ง บำเพ็ญธรรม            พึงมีจิตใจหนักแน่น จิตมั่นคงทุกก้าวย่าง ดำเนินงานธรรม        จิตพึงตั้งมั่นดำเนินในหลักธรรม สนองเจตนาฟ้า บรรลุธรรม               จิตพึงตั้งมั่นในอุดมการณ์ มีจิตใจมุมานะ    

Posted in 2010, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | Leave a comment

กินเจเว้นกรรม

  เมล็ดพันธุ์ที่มีความรู้สึกได้เพาะพันธุ์ขึ้นมา นั้นคือชีวิตนั่นเอง เพื่อจะช่วยสรรพชีวิต ต้องเริ่มต้นที่การหยุดฆ่า คนล้วนมีจิตเมตตา หมื่นปฏิปทาพระโพธิสัตว์พื้นฐานล้วนมีมหาเมตตา หมื่นการกระทำของมนุษย์ ล้วนมีมนุษยธรรมเป็นพื้นฐาน  ก่อนอื่นใดต้องเว้นจากการฆ่าทำลาย ดังนั้นคำว่า “ฆ่า” จึงปรากฏจากคนที่ขาดจิตเมตตา ลองคิดดู ว่าปัจจุบันนี้ภัยจากสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไร หากคนทั้งประเทศงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  หันมาถือศีลกินเจกันไม่ถึงสองปี    รับรองได้ว่าธัญชาติทั้งห้า[1] จะอุดมสมบูรณ์และเกษตรกรไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง [1] ธัญชาติทั้ง 5 1.ศาลิ ข้าวสาลี 2.วฺรีหิ ข้าวเปลือก 3.ศูก ลูกเดือย 4.ศิมฺพี ถั่ว 5. กฺษุทฺร ข้าวกษุทร  

Posted in 2010, เจ อาหารสุขภาพ | Leave a comment

ความหมายของชิงโข่ว 3

ขอแสดงความยินดีกับปราชญ์เมธีทุกท่าน ปัจจุบันเจ้ากรรมนายเวรยังตามทวงไม่ถึง  แต่เจ้ากรรมนายเวรก็ตามติดมาข้างหลัง ไม่ใช่ว่าไม่มีการทวงหนี้ อากาศไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นี่คือเวลาของวิญญาณกำลังทวงหนี้กรรม วิญญาณสัตว์น้ำนำความโกรธมากมายมาด้วย เพื่อทำให้เศรษฐกิจไต้หวันได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่วิญญาณสัตว์น้ำที่ตามทวงหนี้กรรม ไม่เฉพาะไต้หวันเท่านั้น ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ ด้วย ปราชญ์เมธีทุกท่านได้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ จากรายการโทรทัศน์ หรือจากข่าวสารต่างๆ มากมาย  ปราชญ์เมธีคงเข้าใจภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค  

Posted in 2010, เจ อาหารสุขภาพ | Leave a comment

คัมภีร์ร้อยกตัญญู (ไป่เซี่ยวจิง เล่มสี)

ฟ้าดินให้ความสำคัญกับความกตัญญูอันดับแรก กตัญญูทำให้บ้านสงบสุข ผู้กตัญญูมักได้บุตรกตัญญู ผู้กตัญญูได้ลูกหลานฉลาดเปรื่องปราด ความกตัญญูเป็นก้าวแรกของคุณธรรม ผู้กตัญญูจากโลกนี้ไปแล้วได้เป็นเซียน แต่กาลก่อนขุนนางซื่อสัตย์ภักดีมักได้จากลูกกตัญญู ฮ่องเต้คัดเลือกขุนนางล้วนมุ่งหาจากลูกกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างสุดจิตสุดใจ กตัญญูมิใช่เพียงแค่ให้พ่อแม่ได้รับประทานและมีสวมใส่ ความเลิศล้ำคือกตัญญูออกจากใจ  

Posted in 2010, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

ถันจู่ปัน 2010

ฟาอีฉงเต๋อ ได้รับการปรกแผ่ด้วย พระมหากรุณาธิคุณเบื้องบน พระคุณบรรพจารย์ พระอริยคุณพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี บารมีธรรมอันยิ่งใหญ่แห่ง พระบรมอริยธรรมราชเจ้าผู้เฒ่าน้ำใส ที่ปกปักรักษา รวมทั้งพระโพธิสัตว์มิพัก ได้รับพระบัญชาจาก พระแม่องค์ธรรม ให้นำพา  ฟาอีฉงเต๋อ สืบต่อไป  ทำให้หลังจากท่านเฉียนเหยินกลับคืนสู่เบื้องบนครบ 2 ปีแล้ว ธรรมกิจ ฟาอีฉงเต๋อ ยังคงรุ่งเรืองพัฒนา เจริญยิ่งๆ ขึ้นทุกวัน การดำเนินงานของอาณาจักรธรรมอยู่ในความมั่นคงราบรื่น ทุกคนสามัคคีร่วมมือกัน สมานฉันท์ ร่วมใจ ตั้งอยู่บนฐานที่มีอยู่ มานะพยายามก้าวหน้า มีผลสำเร็จ ยิ่งพร้อมสมบูรณ์  

Posted in 2010, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | Leave a comment

รวมบทสวดมนต์

ปฐมบทสวดแห่งพุทธศาสน์  (ไคจิงจี้) 開 經 偈 บทขอขมาสำนึกความผิด  (ชั่นหุ่ยเหวิน) 懺 悔 文 จตุมหาปณิธานของพระพุทธเจ้า (ซื่อหงซื่อเอวี้ยนเหวิน) 四 弘 誓 願 文 สัจคัมภีร์คาถาพระเมตเตยะ (หมีเล่อจิ้วขู่เจินจิง) 彌勒救苦真經 มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (หมอเฮอปอเหย่อปอหลัวมี่ตวอซินจิง) 摩訶般若波羅蜜多心經 คัมภีร์วิสุทธิสูตร (ไท่ซั่งชิงจิ้งจิง) 太上清靜經 กวนเซิ่งตี้จวินเจี้ยงปี่เจินจิง 關聖帝君降筆真經 คัมภีร์สัจคาถาอมตะพุทธจี้กงโปรดชาวโลก (จี้กงหัวฝอจิ้วซื่อเจินจิง) 濟公活佛救世真經 บทแผ่บุญกุศล (หุยเซี่ยงเหวิน) 迴向文 จุดมุ่งหมายของอนุตตรธรรม  (เต้าจือจงจื่อ) 道之宗旨 ตอบแทนพระคุณ 10 ประการ   … Continue reading

Posted in 2010, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

ปราชญ์เมธี 2

พระโอวาทหนึ่งในแปดเซียนหันเซียงจื่อ ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน  จ.นครปฐม 8/2/52 ปราชญ์เมธี…อันชีวิตวุ่นวายดิ้นรน เพื่อสิ่งใด นั้นก็เพื่อกินอยู่อิ่มท้องหาเลี้ยงชีพ ปราชญ์เมธี…ไขว่คว้าแย่งชิงชื่อเสียงลาภยศ เพื่อสิ่งใด นั้นก็เพื่อสนองในความอยากได้แห่งตนเอง ปราชญ์เมธี…ชีวิตผันผ่านไปทุกวัน คิดทำสิ่งใด นั้นควรรู้สรรค์สร้างสิ่งดีงามเพื่อสังคม ปราชญ์เมธี…ทุกลมหายใจเข้าออก ควรพินิจถึงสิ่งใด นั้นก็คือความอนิจจังของชีวิต ปราชญ์เมธี…ศึกษาสัจธรรม เพื่อสิ่งใด นั้นก็เพื่อเข้าใจแจ้งแท้ชีวิตมนุษย์ ปราชญ์เมธี…รับธรรมะวิถีจิต ดำเนินไปอย่างไร นั้นก็คือดำเนินตามครรลองแห่งฟ้า มีหลักธรรมเป็นเข็มทิศ ปราชญ์เมธี…บำเพ็ญปฏิบัติ เพื่อสิ่งใด นั้นก็เพื่อขัดเกลากายใจใสงดงาม สร้างบุญกุศล ปราชญ์เมธี…จริยพุทธระเบียบมีไว้ เพื่อสิ่งใด นั้นก็เพื่อป้องกันความวุ่นวายสับสน เป็นเอกภาพเดียวกัน ปราชญ์เมธี…ในวันนี้ต้องการสิ่งใดให้ชีวิต พึงรู้ตั้งใจพากเพียร ลงแรงจริงจัง ทุกสิ่งจึงสำเร็จได้  

Posted in 2010, พระโอวาท | Leave a comment

พระโอวาท พระโพธิสัตว์มิพัก

มหาคุณธรรมเฉียนเหยิน แซ่ เฉิน นามแฝง หงเจิน นาม อิ๋งหยู นามทางธรรม เอวี๋ยนเจิน ญาณฟ้า (จิตใจ) กตัญญูกตเวทิตา รักพี่น้อง อายุ 18 กราบพระวิสุทธิอาจารย์ รับวิถีอนุตตรธรรม ขยันศึกษาบำเพ็ญ ตั้งความมุ่งมั่นตามแบบพระโพธิสัตว์กวนอิน เอาใจฟ้าเป็นใจตน เอาจิตมุ่งมั่นพระอาจารย์เป็นจิตตน บำเพ็ญพรหมจรรย์ตลอดชีวิต ครองกายแบบอริยะบริสุทธิ์ สง่างาม น่าเกรงขาม ฉุดช่วยผู้มีบุญสัมพันธ์ บุกเบิกไต้หวัน เผยแพร่ธรรมสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาอยู่ไต้หวัน 60 ปี ทุกข์ยากลำบาก ช่วยโลก ช่วยมนุษย์  ดำเนินตามพรหมวิหารสี่ของพระพุทธเจ้า มหาเมตตา มหากรุณา มหามุทิตา มหาอุเบกขา … Continue reading

Posted in 2010, พระโอวาท | Leave a comment

พุทธพจน์ 10

หนังสือเล่มเล็ก ขนาดเอ6 (1/4 ของ เอ4) เหมาะแก่การพกพาติดตัว นำพลังศรัทธา…ก้าวเรียนรู้ภาวะเดิมพุทธะ นำพลังศรัทธา…ก้าวบำเพ็ญธรรม นำพลังศรัทธา…ก้าวฉุดช่วยจิตญาณ นำพลังศรัทธา…ก้าวสร้างคุณงามความดี นำพลังศรัทธา…ก้าวสรรค์สร้างชีวิตใหม่ นำพลังศรัทธา…ก้าวผันแปรชะตาชีวิต นำพลังศรัทธา…ก้าวไปสู่หนทางอันนิรันดร์   ฝึกวาจา… เปล่งออกมาหอมกรุ่นเปี่ยมด้วยธรรมะ ฝึกความประพฤติ… ให้รู้จักผ่อนปรน เพื่อสู่ความกลมกลืนแท้ ฝึกพลังแห่งใจ… ให้เที่ยงตรง มิหวั่นกลัวต่อมารผจญ  

Posted in 2010, พระโอวาท, พุทธพจน์ | Leave a comment