Category Archives: 2012

สามประชุมสามเตาหลอม (ถันจู่ปัน2012)

หนังสือเล่มนี้ แรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นคู่มือชั้นอบรมเตี่ยนฉวนซือปันที่ประเทศไต้หวัน ต่อมาจึงได้มีการตัดทอนเนื้อหาให้เหมาะสม แล้วนำมาเป็นคู่มือ ขั้นเรียนถันจู่ปัน ปี 2012 หลังจากที่หนังสือหมดไปแล้วยังมีญาติธรรมสอบถามเข้ามาอีกมาก ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดการพิมพ์ซ้ำ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาพระโอวาทในหนังสือเล่มนี้ 一、永續聖業 使命傳承 สืบต่ออริยกิจนิจกาล สืบทอดพระภาระศักดิ์สิทธิ์ 永續聖業之薪火相傳,以期世界大同。 สืบต่อ ส่งมอบคบเพลิงแห่งอริยกิจ ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังโลกใกล้เป็นเอกภาพ 永續修辦之忠義精神,以期忠於眾生。 สืบต่อ ขวัญวิญญาณจงรักมโนธรรมแห่งการปฏิบัติบำเพ็ญ ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังมอบความภักดีแก่เวไนย 永續理念之正知正見,以期一道同風。 สืบต่อ ทัศนคติแห่งความเห็น ความรู้อันเที่ยงตรง ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังเข้าสู่กระแสธรรมหนึ่งเดียวกัน 永續人才之專業培訓,以期質量提昇。 สืบต่อ การสร้างเสริมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังเพิ่มปริมาณและยกระดับคุณภาพ 永續護道之團結力量,以期架構完整。 สืบต่อ พลังแห่งความสามัคคีพิทักษ์ธรรม ชั่วนิรันดร์ เพื่อหวังบริบูรณ์โครงสร้าง … Continue reading

Posted in 2012, 2013, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, พระโอวาท | Leave a comment

รวมบทสวดมนต์ (เอ4)

  ปฐมบทสวดแห่งพุทธศาสน์  (ไคจิงจี้) 開 經 偈 บทขอขมาสำนึกความผิด  (ชั่นหุ่ยเหวิน) 懺 悔 文 จตุมหาปณิธานของพระพุทธเจ้า (ซื่อหงซื่อเอวี้ยนเหวิน) 四 弘 誓 願 文 สัจคัมภีร์คาถาพระเมตเตยะ (หมีเล่อจิ้วขู่เจินจิง) 彌勒救苦真經 มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (หมอเฮอปอเหย่อปอหลัวมี่ตวอซินจิง) 摩訶般若波羅蜜多心經 คัมภีร์วิสุทธิสูตร (ไท่ซั่งชิงจิ้งจิง) 太上清靜經 กวนเซิ่งตี้จวินเจี้ยงปี่เจินจิง 關聖帝君降筆真經 คัมภีร์สัจคาถาอมตะพุทธจี้กงโปรดชาวโลก (จี้กงหัวฝอจิ้วซื่อเจินจิง) 濟公活佛救世真經 บทแผ่บุญกุศล (หุยเซี่ยงเหวิน) 迴向文 จุดมุ่งหมายของอนุตตรธรรม  (เต้าจือจงจื่อ) 道之宗旨 ตอบแทนพระคุณ 10 … Continue reading

Posted in 2012, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

คู่มือชั้นยกระดับ 2012

สารบัญ ประสานมือใจเป็นหนึ่ง ร่วมจิตสำนึกคุณ 敬จิ้ง เคารพ 靜จิ้ง สงบ 淨จิ้ง วิสุทธิ์ บำเพ็ญปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สืบทอดอริยกิจนิรันดร์กาล ฉงเต๋อบุญวาสนายิ่งใหญ่ สืบส่งฟืนไฟร้อยยุค ก่อเกิดความตั้งใจและวิถีดำเนินของบุคลากรฟ้า คำกำชับเมตตา จากท่านรองธรรมอธิการ รากฐานหยั่งลึก ยิ่งสูงขึ้นได้  

Posted in 2012, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

ลังกาวตารสูตร (ธรรมทานเล่มละ 8 บาท)

หนังสือขนาด เอ6  32 หน้า   บทนำ ลังกาวตารสูตร (阿跋多羅寶經)  เป็นคัมภีร์หลัก (Text) ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นคัมภีร์หนึ่งในเก้าคัมภีร์ ซึ่งเป็น คัมภีร์สำคัญ ที่เรียกว่าสูตร สูตรหนึ่งนั้นมิใช่สั้นๆ เช่นที่เราเข้าใจกัน แต่เป็นหนังสือเล่มขนาดใหญ่ หรือคัมภีร์หนึ่งนั่นเอง ลังกาวตารสูตรพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เมื่อ ค.ศ. 1922 โดยท่าน Bunyin Nangio, M.A (oxon), D Litt Kyoto สูตรนี้แปลเป็นภาษาจีนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 443 โดยท่านคุณภัทรแห่งอินเดีย   เป็นครั้งที่สองเมื่อ  ค.ศ. 513 โดยท่านโพธรุจิ แห่งอินเดีย … Continue reading

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม, เจ อาหารสุขภาพ | Leave a comment

พระคุณบุพการียากทดแทนสูตร (ธรรมทานเล่มละ 8 บาท)

หนังสือขนาด เอ6 32 หน้า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ในวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็นพระอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายใกล้เมืองสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ มีพระภิกษุอาวุโส 2,500 รูป กับพระมหาโพธิสัตว์ รวมทั้งสิ้นสามหมื่นแปดพันรูป เสด็จจาริก ดำเนินไปทางทิศใต้ ระหว่างทางได้พบกระดูกอยู่ข้างทางกองหนึ่ง พระพุทธองค์ก็ได้คุกเข่าลงกราบไหว้กองกระดูกนั้นด้วยความเคารพ พระอานนท์ได้พนมมือคารวะพระพุทธองค์ แล้วทูลถามว่า : “ข้าแต่ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์เป็นศาสดาของ 3 ภพ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ เป็นบิดาที่เมตตาของชีววิถี 4 คือชีวิตที่เกิดทางรก เกิดทางไข่ เกิดทางอับชื้น เกิดทางแปรสภาพ และเป็นองค์พระศาสดาที่สักการะบูชาของเวไนยทั้งหลาย เพราะเหตุใด จึงต้องมาทำความเคารพกระดูกร้างกองนี้” พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบพระอานนท์ว่า … Continue reading

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

แก่นธรรมในพระโอวาท “บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต”

“ชนะจิตใจตน ยิ่งกว่าชนะผู้อื่นหรือสิ่งทั้งหลาย…” พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส พุทธสถานตระกูลคุ้มภัยเพื่อน จ.ประจวบคีรีขันธ์  22/7/50   ทุกสิ่งนั้นล้วนเกิดดับจากใจดวงเดียวนี้ ทั้งความทุกข์ ความสุข โศกเศร้าแลยินดี ล้วนจากใจดวงนี้ปรุงแต่งมา หากหวังสงบ ต้องรู้หยุดที่ใจตนก่อน จึงพบค่าบวร แท้สุขจากธรรมเป็นเช่นไร   พระโอวาทอมตะพุทธจี้กง ไท่ฟู่  จ.สุโขทัย   29/9/50    

Posted in 2012, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | Leave a comment

พลังขับเคลื่อนสามมากสี่ดี

  สามมากสี่ดี เกี่ยวพันกัน ถ้าสี่ดีทำได้ดี จึงขับเคลื่อนสามมากให้บรรลุตาม เมื่อบรรลุสามมากแล้ว จึงพิสูจน์ให้เห็นว่าทำได้สี่ดี ท่านเฉียนเหยินเมตตาว่า เมื่อมีสามมากและยังต้องมีสี่ดีด้วย เพราะการสรรค์สร้างสามมาก ต้องมีการศึกษาธรรมที่ดี มีการบำเพ็ญธรรมให้ดี บรรยายธรรมให้ดี และปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติให้ดี ถ้าหากสี่อย่างนี้เราปฏิบัติได้ดีแล้ว สามมากก็จะตามมาเอง คือ คนรับธรรมะมาก คนเข้าประชุมธรรมมาก และคนเข้าชั้นเรียนศึกษาธรรมก็มากตามด้วย  

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

ธรรมะใกล้ตัว (ฉบับ3/2555)

วรสารอิี๋ก้วนเต้า – แนะนำมูลนิธิ – คุณธรรมความกตัญญู – คุณธรรมการกินเจ

Posted in 2012, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

เทียนเต้าเซี่ยวฝ่าจิง วิถีกตัญญูแห่งอนุตตรธรรม

天地父母 (เทียนตี้ฟู่หมู่) บุพการีใต้หล้า คำนี้ ศิษย์ต้องคำนึงถึงอย่างลุ่มลึก ฟ้าดินมีคุณธรรมอุ้มชูหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต มนุษย์ทุกคนต้องสำนึกพระคุณบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในศีล สร้างคุณงามความดีอยู่เสมอ โดยมิแบ่งชนชั้น รวยฤๅจน ต้องรู้จักอุ้มชูช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทุกหมวดที่อาจารย์ให้ หวังทุกคนรู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้กลมกลืน สัมฤทธิ์ผล รับผิดชอบแบกรับงานปรกโปรดสามโลก บรรพชนเจ็ดชั้นอีกลูกหลานเก้าชั้นได้รับอานิสงส์ หวังว่าทุกทุกคนจะเข้าใจในเจตนาอาจารย์และฟ้าเบื้องบน … บัดนี้  เข้าสู่ธรรมกาลยุคขาวสุดท้ายปลายกัป พระอนุตตรธรรมมารดาได้หย่อนสายทอง หนทางตรงคืนกลับต้นราก ชีวิตจิตญาณหลุดพ้นจากโลกีย์ภพภูมิในครั้งนี้ โดยมีพระวิสุทธิอาจารย์สนองบัญชา กราบรับพระโองการฟ้าปรกโปรดเวไนย  กอบกู้มวลชีวิตจิตญาณ หลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิด ในกาลนี้  พระพุทธะพระโพธิสัตว์ พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสหโลก ต่างมีมหาเมตตา มหาปณิธานยิ่งใหญ่  พิทักษ์คุ้มครองหนุนช่วยงานครั้งนี้ “เมื่อโลกจม ฉุดช่วยด้วยธรรม” มิใช่เรื่องธรรมดา เทพ คน ผี … Continue reading

Posted in 2012, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | Leave a comment

โอวาทผูกบุญสัมพันธ์ จิ่นเจินเจินเซียน

รักยิ่งใหญ่ ไร้ซึ่งเห็นแก่ตัว หวนนึกไป เมื่อปีหมินกว๋อ 70 ตอนนั้นผู้น้อยยังไม่ได้รับธรรมะ มักจะเห็นท่านมาที่บ้านเพื่อนบ้านสกุลเหลี่ยว ขณะนั้นท่านเป็นเจี่ยงซืออยู่ ท่านจะมีมอเตอร์ไซด์เก่าๆ สะพายลูกน้อย ไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบาก มาส่งเสริมญาติธรรมแต่ละบ้าน จากตรงนี้แสดงให้เห็นถึงรักอันยิ่งใหญ่ ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวและขวัญวิญญาณที่อุทิศเสียสละทุ่มเทของท่าน งานธรรมกิจที่ตำบลเซ่อโถว ภายใต้การทุ่มเทส่งเสริมด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากของท่าน ก่อเกิดพุทธสถานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ญาติธรรมก็ยิ่งเกิดขึ้นมากมายตามมา ยามเมื่อญาติธรรมพบเจอปัญหาที่ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ คนแรกที่ญาติธรรมนึกถึง คือเตี่ยนฉวนซือ ท่านเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ผู้ยังมีชีวิตที่คอยฟังเสียงร้องทุกข์ของเวไนย แบ่งเบาปัดเป่าความทุกข์กังวลเหน็ดเหนื่อยของญาติธรรมทุกๆคน ถึงแม้ว่าบางปัญหาของญาติธรรม ท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ แต่ผู้น้อยของท่านทุกๆ คน ก็สามารถรับรู้ได้ถึงความรักใคร่ทะนุถนอม   และความปรารถนาที่จะให้ผู้น้อยทุกคนก้าวหน้าไป     ไม่ถดถอยบนเส้นทางการบำเพ็ญสายนี้ จากจิตอันมีมหาเมตตาของท่าน เพื่อส่งเสริมญาติธรรมทั้งในและนอกประเทศ ท่านวิ่งวุ่นเดินทางไปมาสามประเทศด้วยความเหน็ดเหนื่อย จากร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ต้องทรุดโทรมลง ช่วงเวลาที่ท่านป่วยหนัก ก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยผู้น้อยทุกๆ คน หากมีโอกาสก็จะต้องออกไปส่งเสริมฉุดช่วยคน กล่าวได้ว่า  ท่านบำเพ็ญถึงขั้น … Continue reading

Posted in 2012 | Leave a comment