Category Archives: พระโอวาท

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในรูปเล่มต่างๆ

ศิษย์รักเอ๋ย 21

พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส เทียนเซิงฝอเอวี้ยน จ.ชลบุรี 12/9/2552 ศิษย์รักเอ๋ย… ในธรรมกาลยุคขาวพบโอกาสดี  วาระนี้มีสายทองพงศา  ยังคงดำรง  จงรู้ตื่นแจ้งสู่หนทางการบำเพ็ญ  ได้เวลาแล้วพุทธะเปิดเผย  เบิกชีวิตญาณที่เคยหลงลืมเนิ่นนานมา   ถูกกิเลสบดบังสู่ความมืดมน  กาลนี้ไขขานญาณชีวิตสว่างของตนเอง ปล่อยวางจิตใจที่วุ่นวาย ปล่อยวางจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางดวงตาเนื้อที่มองไม่เห็น เพื่อเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งพุทธะเดิม

Posted in 2017, พระโอวาท, ศิษย์รักเอ๋ย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดำเนินปารมิตาหก

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าด้วยการดำเนินปารมิตาหก  六度萬行 (ลิ่วตู้วั่นสิง) ฉบับนี้ แปลมาจากพระโอวาทซ้อนพระโอวาทฉบับภาษาจีน      โดยความเมตตาของหลินเตี่ยนฉวนซือฮั่นเอวี๋ยน มอบหมายให้โจวเจี่ยงซือจี้หยงดำเนินการแปล ต้นฉบับแปลและเรียบเรียงแล้วเสร็จ จึงได้เรียงพิมพ์มาเป็นหนังสือฉบับนี้ ปารมิตาหก หรือบารมีหก ย่อลงมาจากทศบารมีสิบข้อ อันหมายถึงปฏิปทาอันยิ่งยวดสิบประการ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ  ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  องค์มหาโพธิสัตว์บำเพ็ญพร้อมบริบูรณ์สิบประการ  (ทศชาติ)   จึงถือพระชาติสุดท้ายบรรลุสู่ปัญญาธิกพุทธเจ้า  ตรัสรู้เป็นพระศากยมุนีพุทธเจ้า

Posted in 2017, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรม – ศึกษาธรรม บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม

หากเมื่อใดหวังความสำเร็จภายนอก… จะต้องสร้างความสำเร็จจากภายในให้จงได้ หากหวังจะให้ผู้คนก่อเกิดความศรัทธา… เจ้าทั้งหลายต้องสำแดงคุณแห่งธรรมให้ออกมาสู่สายตาเขาให้ได้ จิตใจแห่งผู้บำเพ็ญ ต้องเปี่ยมด้วยขวัญวิญญาณ มหาอภัย ใจเมตตากรุณาอย่างแท้จริงหนา พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส ไท่เต๋อ  จ.อุบลราชธานี  14/7/50  

Posted in 2017, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว

แนะนำหนังสือ “พุทธพจน์ แห่งธรรมกลาลยุคขาว” เป็นหนังสือรวมเกล็ดพระโอวาทฉบับเดิม ที่ไม่ได้พิมพ์ซ้ำมาสิบกว่าปี สนพ.เทิดคุณธรรม จึงถือโอกาสอันเหกมาะสม นำต้นฉบับเดิมมาพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ามาศึกษาบำเพ็ญรุ่นใหม่ ได้มีแหล่งข้อมูลศึกษาบำเพ็ญหลากหลายยิ่งขึ้น

Posted in 2016, พระโอวาท, พุทธพจน์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ชุดพระโอวาทซ้อนพระโอวาท มหาปณิธานสิบ

พระโอวาทโปสเตอร์แผ่นใหญ่ หนังสือรวบรวมพระโอวาท บรรจุรวมในกล่องแพ็คเกจ

Posted in 2016, Sort เรียงตามปี, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แก่นธรรมในพระโอวาท หมวด ปณิธาน กล้าหาญ มุ่งมั่น อดทน

Posted in 2016, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทรวมเล่ม 2548

เป็นการรวบรวมพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในปี พ.ศ.2548 ทั้งหมด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้พิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานไปยังสถานธรรมต่างๆด้วย  

Posted in 2016, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทคัมภีร์ร้อยวัจนะกตัญญู บทขยายความ

ปกหนา เย็บกี่ กระดาษถนอมสายตา คำนำ   ปลายกัป กาลยุคสาม โลกตกต่ำ ธรรมะเลือนราง จตุรธรรม[1]เสื่อมถอย หลักธรรมปกครอง คุณสัมพันธ์สังคมย่อหย่อน อันเป็นเหตุนำสังคมสู่ความวุ่นวาย ประชาชนจึงเป็นผู้ประสบเคราะห์กรรม ท่านธรรมปริณายก หันอวี่หลิน ฉายานาม ผู้เฒ่าน้ำใส ณ ช่วงวัยกลางคน ได้รับการถ่ายทอดสัจธรรมจริงจากพระวิสุทธิอาจารย์ หลังจากได้สดับธรรมแล้ว ประคองมั่นธรรมะไม่หละหลวมละเลย อีกตั้งอธิษฐานจิตอันยิ่งใหญ่ จะแบ่งเบาภาระพระอาจารย์ ในการปรกโปรดสามภูมิ ท่านรู้ดีว่า ใต้หล้าเสื่อมทราม กอบกู้ได้ด้วยหลักธรรม ท่านจึงผลักดัน เผยแผ่เรื่อง “รากฐานคุณธรรม ต้นธารแห่งบรมศาสน์” ปลุกจิตสำนึกมนุษย์ ตรงปฐมเหตุจึงจะเที่ยงธรรมได้ ท่านอันเชิญบทประพันธ์  ร้อยวจนะกตัญญู อริยปราชญ์โบราณ มาเรียบเรียงใหม่ ทุกประโยค … Continue reading

Posted in 2015, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมเล่ม ปี 44-47

  หนังสือคัมภีร์ยุคขาวที่ศิษย์ทำอยู่ ศิษย์มีความมุ่งมั่นที่จะทำ เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง… ยุคขาวมีศิษย์เอกของอาจารย์มากมายที่แตกแขนงออกไป เพื่อบุกเบิกแพร่ธรรมในอาณาจักรธรรมต่างๆ ในอาณาจักรธรรมของศิษย์ก็มี ในอาณาจักรธรรมอีกส่วนหนึ่งก็มี เราจะต้องจัดเก็บในส่วนของอาณาจักรธรรมตัวเองให้สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่ว่าตัวอักษรที่ขึ้นชื่อว่า พระคัมภีร์ยุคขาว จึงจะเรียกฉบับนั้นว่าคัมภีร์ยุคขาว  หากแต่…โอวาทที่อาจารย์ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือ คัมภีร์ยุคขาว แม้หน้าปกไม่ได้ขึ้นชื่อเอาไว้ก็ตาม และไม่ใช่ว่าศิษย์ไม่สามารถที่จะหยิบของอาณาจักรธรรมอื่นได้ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีโอกาสศึกษาได้ทั้งหมด  แต่เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน แล้วอีกอย่างหนึ่ง เพื่อป้องกันสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นคัมภีร์ยุคขาว ศิษย์ควรรวบรวมในอาณาจักรธรรมของตนเองให้ครบถ้วน อย่าได้ขาดตกบกพร่อง แล้วในอาณาจักรธรรมผู้อื่นก็ล้วนแล้วแต่ศิษย์ของอาจารย์ทั้งนั้น ก็คือคัมภีร์ยุคขาวเช่นกัน ในส่วนที่เป็นอาณาจักรธรรมอื่น หากยินดีที่จะมาเข้าร่วม ในอาณาจักรธรรม เราต้องไม่รังเกียจ จะต้องยินดี เช่นนั้นก็คือศิษย์ที่ดีของอาจารย์  จึงจะเรียกว่าไม่แบ่งแยก จะต้องให้เกิดความกลมกลืน จะต้องดูแลอาณาจักรธรรมของตัวเองให้ดี อย่าให้ทุกคนมีสายทองที่ผิดเพี้ยนหรือนอกลู่นอกทาง กลายเป็นศิษย์ที่ไม่รู้อาจารย์ เข้าใจไหม? เข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติ   พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง … Continue reading

Posted in 2014, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อินโดนีเซีย (สึนามิ)

ปรับปรุงปกและปรับปรุงสำนวนเนื้อหา  เพิ่มเติมสาระในบางส่วน พระโอวาท พระอริยมาตาจงฮว๋า วันนี้ทุกคนมาที่นี่ศึกษาธรรมะกัน  ในใจมีความเข้าใจธรรมะจนกระจ่างแจ้งไหม  ภายนอกยังไม่สำคัญเท่าจิตใจของเราดวงนี้  บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต  คือการบำเพ็ญให้จิตที่ไม่นิ่งเหมือนลิงเหมือนม้าให้หยุดนิ่งได้ ผู้บำเพ็ญที่เป็นหญิงมีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด  ซือหมู่ถามพวกเธอ  เสื้อผ้าผู้หญิงทั้งหมดมีคนละกี่ชุดกัน  (20  ชุด)  เสื้อผ้า  1  ชุด  ใช้ได้นานแค่ไหน  (1  ปี)  หากชุดไหนไม่ชอบก็ทิ้งไปใช่หรือไม่  เสื้อผ้าของซือหมู่  1  ชุด  ใช้ได้สิบปี  ทำไมเสื้อผ้าของพวกเธอหนึ่งชุดใช้ได้เพียงปีเดียวก็ทิ้งเสียแล้ว  หากเสื้อผ้าแต่ละชุดสวมใส่ได้  4-5  ปี  ในหนึ่งชีวิตถ้าเธอมีอายุ  100  ปี  เพียงเสื้อผ้า  20  ชุดก็เพียงพอแล้ว  ทำไมเสื้อผ้าของผู้หญิงถึงมากมายอย่างนี้ รองเท้าของผู้หญิงก็ต่างมีกันคนละหลายสิบคู่ด้วยใช่ไหม  ในชั่วชีวิตของแต่ละคนใช้รองเท้า  10 คู่ … Continue reading

Posted in 2014, พระโอวาท | ไม่ให้ใส่ความเห็น