Monthly Archives: พฤษภาคม 2011

ชุดตะเกียงทองเหลือง

เฉพาะตะเกียง 3 ดวง  

Posted in พุทธภัณฑ์ | Leave a comment

เทียนเต้า หนังสือแนะนำอนุตตรธรรม

  เทียนเต้า หรืออนุตตรธรรม เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้สนใจในวิถีธรรม ภายในเล่มจะเป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิถีธรรม ความสำคัญของชีวิตจิตญาณ ฯลฯ             “อนุตตรธรรม”  เป็นธรรมะที่สูงส่ง ในอดีตกาลจะรับรู้ธรรมะนี้ได้   จะต้องละทิ้งชื่อเสียง  เงินทอง  ฐานะตำแหน่ง ไปอยู่ป่า  บำเพ็ญด้วยความยากลำบาก  ร้อยพันหมื่นคนจะมีสักคนที่สามารถรับรู้ธรรมะนี้ได้ มาถึงเดี๋ยวนี้ กาลเวลาดำเนินมาถึงยุคสุดท้ายปลายกัป มหันตภัยต่างๆ ลงมาเพื่อทำลายล้างคนชั่ว แต่ในโลกนี้ ก็ยังมีคนดีอยู่อีกมาก เบื้องบนพระแม่องค์ธรรม หรือพระผู้เป็นเจ้า จึงประทานธรรมะเข้าสู่ครัวเรือน เพื่อฉุดช่วยคนดีทั้งหลาย ผู้ที่ได้รับวิถีธรรมแล้ว และเข้าใจในคุณวิเศษอันสูงส่งของธรรมะนี้ จึงพยายามนำพาสาธุชนคนบุญทั้งหลาย ให้ได้รับวิถีธรรม หนังสืออนุตตรธรรมเล่มนี้ ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ซึ่งอยากให้ท่านเข้าใจในธรรมะ และก้าวเข้าสู่หนทางอันสู่งส่งนี้ จึงหวังว่าท่านจะสละเวลาสักเล็กน้อย และตั้งใจอ่านให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านเอง

Posted in 1998-2004, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment