Monthly Archives: สิงหาคม 2011

บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ

ใช้คู่กับ ซีดีบทสวดมนต์ http://www.chongterbook.com/wp/?p=411 1. คัมภีร์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ (หมีเล่อเจินจิง) 2. คัมภีร์วิสุทธิสูตร (ไท่ซั่งชินจิ้งจิง) 3. คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ซินจิง) 4. จริยาพาสู่สันติภาพ (หลี่อวิ้นต้าถงเพียน) 5. จุดมุ่งหมายการแพร่ธรรม (เต้าจือจงจื่อ)

Posted in 1998-2004, พระสูตร คัมภีร์ | 92 Comments

บทสวดมนต์ร้อยกตัญญู ไป่เซี่ยวจิง

ใช้คู่กับ ซีดีบทสวดมนต์ http://www.chongterbook.com/wp/?p=407   ฟ้าดินให้ความสำคัญกับความกตัญญูอันดับแรก กตัญญูทำให้บ้านสงบสุข ผู้กตัญญูมักได้บุตรกตัญญู ผู้กตัญญูได้ลูกหลานฉลาดเปรื่องปราด ความกตัญญูเป็นก้าวแรกของคุณธรรม ผู้กตัญญูจากโลกนี้ไปแล้วได้เป็นเซียน แต่กาลก่อนขุนนางซื่อสัตย์ภักดีมักได้จากลูกกตัญญู ฮ่องเต้คัดเลือกขุนนางล้วนมุ่งหาจากลูกกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างสุดจิตสุดใจ กตัญญูมิใช่เพียงแค่ให้พ่อแม่ได้รับประทานและมีสวมใส่ ความเลิศล้ำคือกตัญญูออกจากใจ ถูกตำหนิว่ากล่าวจากพ่อแม่มิโต้ตอบคือกตัญญู น่าเสียดายไม่มีใครเข้าใจคำว่ากตัญญู กลับใจมากตัญญูคืนสู่หลักธรรม สรรพสิ่งเป็นอุปสรรคเพราะด้วยไม่กตัญญู

Posted in 1998-2004, พระสูตร คัมภีร์ | 77 Comments

มหาพลานุภาพ

    浩然之氣 มหาพลานุภาพ ชุดอรรถาธรรมจากเฉินต้ากู ข้อมูล กวงฮุ่ยวัฒนธรรมการศึกษา   修行人應有之九如 (ซิว สิง เหยิน อิ้ง โหย่ว จือ จิ่ว หยู) ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญพึงมี เก้าเหมือน   如天無私(หยู เทียน อู๋ ซือ)   เหมือนฟ้าที่ไม่เจาะจงหวงแหน 如地寬量 (หยู ตี้ ควน เลี่ยง)   เหมือนแผ่นดินที่ใจกว้าง 如火光明(หยู หั่ว กวง หมิง) เหมือนไฟที่ใสสว่าง 如水向善(หยู สุ่ย เซี่ยง ซั่น)   … Continue reading

Posted in 1998-2004, ปกิณกะอนุตตรธรรม, พระโอวาท | Leave a comment

ไตรรัตน์

  อนุตตรธรรม คือวิถีธรรมที่พุทธจิตจะอาศัยเป็นแนวทางคืนสู่เบื้องบน ก่อนที่เราจะเกิดกายมาเป็นคน เราล้วนแต่มีสภาวะเป็นธรรมญาณที่สถิตอยู่ ณ เบื้องบน ในแดนอนุตตรภูมิ (แดนนิพพาน) ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า อนุตตรภูมิก็คือบ้านเดิมแห่งพุทธจิตธรรมญาณของเรา ครั้งแรกเริ่มธรรมญาณของเรา จุติลงมาเกิดกายเป็นมนุษย์บนพื้นโลกนี้ วิถีทางที่เราจุติลงมานั้น เป็นวิถีทางตรงจนกระทั่งถึงวัยชรา สิ้นอายุขัย จะต้องออกจากร่างกายเนื้อ จากโลกนี้ไป เมื่อนั้น เราได้ลืมหนทางที่จะกลับสู่บ้านเดิมเสียแล้ว ซึ่งเปรียบได้ดังคนหลงทางนั่นเอง จากนั้น เราจึงเที่ยววนเวียน เข้าออกไปตามช่องทางต่างๆ เวียนว่ายไปมาระหว่างโลกนี้กับนรกภูมิ เกิดแล้ว ตายไป เวียนว่ายอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุด เว้นเสียจากผู้สูงด้วยปัญญา ที่สามารถรู้แจ้งในความเป็นมาของชีวิต ได้รับทุกข์เวทนาจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร จึงยินดีที่จะเสียสละซึ่งเรื่องทางโลกีย์วิสัย เพื่อค้นหาสัจธรรม ความเป็นมาแห่งชีวิตกลับคืนสู่ต้นกำเนิดเดิม  

Posted in 1998-2004, ปกิณกะอนุตตรธรรม | Leave a comment

หัวข้อศึกษาธรรมะ ชั้นซินหมินปัน

  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระแม่องค์ธรรม ได้โปรดประทานวิถีอนุตตรธรรม นำพากอบกู้ชาวโลกในครั้งนี้ เป็นมหาบุญวาระที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติการณ์ ด้วยมหาปณิธานของพระศรีอาริยเมตตรัยในอันที่จะแปรเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นแดนดอกบัวบาน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากซือจุน ซือหมู่ ที่สนองพระโองการฟ้ารับพระภาระเป็นพระวิสุทธิอาจารย์ ถ่ายทอดวิถีธรรม ด้วยพระคุณอันสูงส่งเกินกว่าคณานับ ท่านเหล่าเฉียนเหยิน และท่านเฉียนเหยิน ที่โปรดสืบต่อพระภาระศักดิ์สิทธิ์นี้ วันนี้ เราจึงได้รับวิถีอนุตตรธรรม วิถีอนุตตรธรรม เป็นวิถีแห่งจิต เป็นวิถีแห่งชีวิตสว่างตั้งแต่ดั้งเดิมมา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า กว่าเราจะได้รับวิถีจิต ชีวิตสว่าง จิตญาณของเราก็มัวเมามืดมนไปมากแล้วเกือบทั้งนั้น จึงไม่อาจเกิดความเข้าใจสว่างใสต่อการรู้เห็นชีวิตสว่างของตนได้ ทิพย์ญาณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จึงได้โปรดแสดงพระบุญญาธิการประทานพระโอวาทอบรมอยู่เสมอ ท่านเหล่าเฉียนเหยิน และท่านเฉียนเหยินก็ห่วงใยนัก เกรงว่าเราทั้งหลายจะเข้าข่าย ได้รับอัญมณีล้ำค่า แต่กลับเห็นว่าเป็นหินสิ้นราคา จึงได้โปรดบัญชาให้นักธรรมผู้ใหญ่จัดหาสาระข้อควรศึกษา เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้เราเข้าใจการปฏิบัติบำเพ็ญกันต่อไปในสายธรรมฟาอีฉงเต๋อ อาณาจักรธรรมในประเทศไทย ภายใต้การนำของท่านเฉินเฉียนเหยินต้ากู มีผู้มุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญเป็นจำนวนมากท่านเฉียนเหยินสูงส่งด้วยกรุณาธรรมและโปรดให้ความสำคัญต่อการศึกษาของญาติธรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้โปรดกำหนดหมายบัญชาให้ คณะเตี่ยนฉวนซือในเมืองไทย จัดการแปล … Continue reading

Posted in 1998-2004, หัวข้อศึกษาธรรม | 104 Comments

หัวข้อศึกษาธรรมะ ชั้นจื้อซั่นปัน

  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบน บารมีคุณพระบรรพจารย์ได้โปรดเมตตาสงสาร ชาวไทยเราผู้บำเพ็ญในธรรมกาลยุคขาว สำนึกในพระคุณท่านเหล่าเฉียนเหยินได้โปรดปรกแผ่ความรักความเมตตากรุณาแก่ชาวไทย อีกทั้งสำนึกบารมีปรีชาญาณท่านเฉียนเหยินที่โปรดชี้แนะ เหนื่อยยากนำพามหาอาณาจักรธรรมฟาอีฉงเต๋อ ดังนั้น หลังจากได้กราบรับวิถีอนุตตรธรรมอันสูงส่งยิ่งแล้ว เราจึงได้รับการปรกปลูกจากอาณาจักรธรรม   ได้รับการส่งเสริมโดยมีชั้นศึกษาธรรมระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบตามลำดับ เพื่อหวังให้ทุกคนเข้าใจในหลักสัจธรรมบำเพ็ญจริงอันอาจบรรลุอริยปราชญ์ได้ต่อไป คำว่า จื้อซั่น มาจากคัมภีร์มหาบุรุษปฐมบท จื้อซั่น ก็คือความดีงามพร้อมสมบูรณ์ ทำอย่างไรจึงจะบรรลุสู่ภาวะจื้อซั่น ดังที่ท่านจอมปราชญ์ขงจื่อว่าไว้ ก่อนอื่นจะต้องรู้แท้ว่าทุกคนล้วนมีรัตนะฐานงามพร้อมสมบูรณ์อยู่กับตัวมาตั้งแต่เกิด     นั่นคือจิตญาณอันกระจ่างใส ภายในจะต้องทำจิตญาณตนที่ฟ้าประทานมาให้สว่างใสเสียก่อน ทำตัวเองให้ใหม่เสียก่อน สำนึกรู้ตื่นเสียก่อน จากนั้น ภายนอกให้สำแดงจิตตนด้วยการุณย์คุณธรรม ก่อเกิดการชี้นำจิตญาณของปวงชนให้ฟื้นฟูความสว่าง บำเพ็ญตนทั้งภายนอกภายใน ฉุดช่วยตนและคนทั้งหลายไปพร้อมกันเช่นนี้จนถึงที่สุด ทำให้ทุกคนเป็นคนใหม่ เป็นคนรู้สำนึกตื่น ทำให้ทุกคนสมานฉันท์กับปวงชน รัก   ปวงชน เช่นนี้แล้ว การเข้าถึงจุดดีงามพร้อมสมบูรณ์ สภาวะสวยงามของโลกเอกภาพก็จะปรากฏออกมาได้เอง จากการนี้ทำให้รู้ได้ในความหมายสำคัญของจื้อซั่นปันว่า เพื่อก่อเกิดการชี้นำให้นักเรียนเจริญธรรมตามขวัญวิญญาณพระพุทธ … Continue reading

Posted in 1998-2004, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | 25 Comments

เพลงธรรม (ตามCD)

ชีวิตบนโลก ร่วมสุขและทุกข์เรื่อยมา ใจตื่นศรัทธาน้อมรับฟังธรรม เปิดจิตฟ้ามารู้บำเพ็ญธรรม ดั่งฝนกระหน่ำฉ่ำชีวิตชื่นบาน ใจกวดขันบำเพ็ญไม่หวั่น ขจัดอารมณ์ข่มทุกยามรู้ตน พุทธะลงช่วยร่วมฉุดคนพ้นว่ายวน เบื้องบนฟ้าเปิดทางหลุดพ้นจากกรรม ศิษย์รีบมองสำรวจตนแจ้งธรรม น้ำใจมีกว้างแผ่เมตตามิตรสุขสันต์ ฝ่าฟันทุกข์ที่บั่นทอนใจทุกวัน ขอใจชนะเข้มแข็งมุ่งทันกาล ใจเชื่อมั่นบำเพ็ญเรื่อยไป และช่วยคนให้คืนเบื้องบนด้วยใจสูงส่ง ธรรมหยั่งได้ถึง ได้หวนคืนญาณพุทธาเดิม ธรรมหยั่งได้ถึง ได้หวนคืนญาณพุทธาเดิม มั่นคงก้าวไปรู้เริ่ม ชีวิตธรรมเพิ่มสงบได้พบพุทธา วันนี้ร่วมสุขตื่นใจรู้บำเพ็ญ สัจธรรมฟ้าเป็นซึ่งเข็มทิศนำ อุปสรรคขวางยิ่งมานะพยายาม สามโลกบำเพ็ญต่างมาสร้างบุญกุศล ตื่นรู้พ้นชนะใจตนคือแจ้งธรรม รู้พอไม่โลภนำสุขใจในชีวี ถึงแม้จะดับกายสิ้นจิตนี้ยืนยง จงสร้างโลกใหม่เพียงด้วยรู้บำเพ็ญ เกิดตายเป็นทุกข์ทะเลเวไนย พระธรรมอำไพสอนเวไนยตื่นเสมอ ตื่นครานี้คงไม่มีใจละเมอ เพราะเธอที่ใฝ่คือบุตรเดิมพุทธา  

Posted in 1998-2004, CD-VCD ธรรมะ, ปกิณกะอนุตตรธรรม, พระโอวาท | 57 Comments

CD บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ

ใช้คู่กับหนังสือ http://www.chongterbook.com/wp/?p=451   ในแผ่นซีดีประกอบด้วย 1. คัมภีร์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ (หมีเล่อเจินจิง) 2. คัมภีร์วิสุทธิสูตร (ไท่ซั่งชินจิ้งจิง) 3. คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ซินจิง) 4. จริยาพาสู่สันติภาพ (หลี่อวิ้นต้าถงเพียน) 5. จุดมุ่งหมายการแพร่ธรรม (เต้าจือจงจื่อ)

Posted in 1998-2004, CD-VCD ธรรมะ, พระสูตร คัมภีร์ | 98 Comments

CD บทสวดมนต์ร้อยกตัญญู ไป่เซี่ยวจิง

ใช้คู่กับหนังสือ http://www.chongterbook.com/wp/?p=447 คัมภีร์ร้อยกตัญญู หรือ ไป่เซี่ยวจิง  รจนาโดยท่านไป๋สุ่ยเหล่าเหยิน ผู้เฒ่าน้ำใส) หันเหล่าเฉียนเหยิน   คัมภีร์บทนี้ชี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ความกตัญญู เป็นพื้นฐานของมนุษยธรรม  เป็นพื้นมโนธรรมสำนึก ที่มนุษย์ทุกคนมี    

Posted in 1998-2004, CD-VCD ธรรมะ, พระสูตร คัมภีร์ | 78 Comments