Monthly Archives: พฤศจิกายน 2012

ลังกาวตารสูตร (ธรรมทานเล่มละ 8 บาท)

หนังสือขนาด เอ6  32 หน้า   บทนำ ลังกาวตารสูตร (阿跋多羅寶經)  เป็นคัมภีร์หลัก (Text) ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นคัมภีร์หนึ่งในเก้าคัมภีร์ ซึ่งเป็น คัมภีร์สำคัญ ที่เรียกว่าสูตร สูตรหนึ่งนั้นมิใช่สั้นๆ เช่นที่เราเข้าใจกัน แต่เป็นหนังสือเล่มขนาดใหญ่ หรือคัมภีร์หนึ่งนั่นเอง ลังกาวตารสูตรพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เมื่อ ค.ศ. 1922 โดยท่าน Bunyin Nangio, M.A (oxon), D Litt Kyoto สูตรนี้แปลเป็นภาษาจีนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 443 โดยท่านคุณภัทรแห่งอินเดีย   เป็นครั้งที่สองเมื่อ  ค.ศ. 513 โดยท่านโพธรุจิ แห่งอินเดีย … Continue reading

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม, เจ อาหารสุขภาพ | Leave a comment

พระคุณบุพการียากทดแทนสูตร (ธรรมทานเล่มละ 8 บาท)

หนังสือขนาด เอ6 32 หน้า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ในวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็นพระอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายใกล้เมืองสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ มีพระภิกษุอาวุโส 2,500 รูป กับพระมหาโพธิสัตว์ รวมทั้งสิ้นสามหมื่นแปดพันรูป เสด็จจาริก ดำเนินไปทางทิศใต้ ระหว่างทางได้พบกระดูกอยู่ข้างทางกองหนึ่ง พระพุทธองค์ก็ได้คุกเข่าลงกราบไหว้กองกระดูกนั้นด้วยความเคารพ พระอานนท์ได้พนมมือคารวะพระพุทธองค์ แล้วทูลถามว่า : “ข้าแต่ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์เป็นศาสดาของ 3 ภพ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ เป็นบิดาที่เมตตาของชีววิถี 4 คือชีวิตที่เกิดทางรก เกิดทางไข่ เกิดทางอับชื้น เกิดทางแปรสภาพ และเป็นองค์พระศาสดาที่สักการะบูชาของเวไนยทั้งหลาย เพราะเหตุใด จึงต้องมาทำความเคารพกระดูกร้างกองนี้” พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบพระอานนท์ว่า … Continue reading

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment

แก่นธรรมในพระโอวาท “บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต”

“ชนะจิตใจตน ยิ่งกว่าชนะผู้อื่นหรือสิ่งทั้งหลาย…” พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส พุทธสถานตระกูลคุ้มภัยเพื่อน จ.ประจวบคีรีขันธ์  22/7/50   ทุกสิ่งนั้นล้วนเกิดดับจากใจดวงเดียวนี้ ทั้งความทุกข์ ความสุข โศกเศร้าแลยินดี ล้วนจากใจดวงนี้ปรุงแต่งมา หากหวังสงบ ต้องรู้หยุดที่ใจตนก่อน จึงพบค่าบวร แท้สุขจากธรรมเป็นเช่นไร   พระโอวาทอมตะพุทธจี้กง ไท่ฟู่  จ.สุโขทัย   29/9/50    

Posted in 2012, พระโอวาท, แก่นธรรมในพระโอวาท | Leave a comment

พลังขับเคลื่อนสามมากสี่ดี

  สามมากสี่ดี เกี่ยวพันกัน ถ้าสี่ดีทำได้ดี จึงขับเคลื่อนสามมากให้บรรลุตาม เมื่อบรรลุสามมากแล้ว จึงพิสูจน์ให้เห็นว่าทำได้สี่ดี ท่านเฉียนเหยินเมตตาว่า เมื่อมีสามมากและยังต้องมีสี่ดีด้วย เพราะการสรรค์สร้างสามมาก ต้องมีการศึกษาธรรมที่ดี มีการบำเพ็ญธรรมให้ดี บรรยายธรรมให้ดี และปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติให้ดี ถ้าหากสี่อย่างนี้เราปฏิบัติได้ดีแล้ว สามมากก็จะตามมาเอง คือ คนรับธรรมะมาก คนเข้าประชุมธรรมมาก และคนเข้าชั้นเรียนศึกษาธรรมก็มากตามด้วย  

Posted in 2012, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment