Monthly Archives: ธันวาคม 2012

รวมบทสวดมนต์ (เอ4)

  ปฐมบทสวดแห่งพุทธศาสน์  (ไคจิงจี้) 開 經 偈 บทขอขมาสำนึกความผิด  (ชั่นหุ่ยเหวิน) 懺 悔 文 จตุมหาปณิธานของพระพุทธเจ้า (ซื่อหงซื่อเอวี้ยนเหวิน) 四 弘 誓 願 文 สัจคัมภีร์คาถาพระเมตเตยะ (หมีเล่อจิ้วขู่เจินจิง) 彌勒救苦真經 มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (หมอเฮอปอเหย่อปอหลัวมี่ตวอซินจิง) 摩訶般若波羅蜜多心經 คัมภีร์วิสุทธิสูตร (ไท่ซั่งชิงจิ้งจิง) 太上清靜經 กวนเซิ่งตี้จวินเจี้ยงปี่เจินจิง 關聖帝君降筆真經 คัมภีร์สัจคาถาอมตะพุทธจี้กงโปรดชาวโลก (จี้กงหัวฝอจิ้วซื่อเจินจิง) 濟公活佛救世真經 บทแผ่บุญกุศล (หุยเซี่ยงเหวิน) 迴向文 จุดมุ่งหมายของอนุตตรธรรม  (เต้าจือจงจื่อ) 道之宗旨 ตอบแทนพระคุณ 10 … Continue reading

Posted in 2012, พระสูตร คัมภีร์ | Leave a comment

คู่มือชั้นยกระดับ 2012

สารบัญ ประสานมือใจเป็นหนึ่ง ร่วมจิตสำนึกคุณ 敬จิ้ง เคารพ 靜จิ้ง สงบ 淨จิ้ง วิสุทธิ์ บำเพ็ญปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สืบทอดอริยกิจนิรันดร์กาล ฉงเต๋อบุญวาสนายิ่งใหญ่ สืบส่งฟืนไฟร้อยยุค ก่อเกิดความตั้งใจและวิถีดำเนินของบุคลากรฟ้า คำกำชับเมตตา จากท่านรองธรรมอธิการ รากฐานหยั่งลึก ยิ่งสูงขึ้นได้  

Posted in 2012, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ, หัวข้อศึกษาธรรม | Leave a comment