Monthly Archives: ธันวาคม 2013

คู่มือชั้นยกระดับ 2013

สารบัญ 和平繁榮สันติภาพ  ความเจริญรุ่งเรือง 紮實功夫ลงแรงมั่นคงจริงจัง 四好ซื่อห่าว สี่ดี 天職人員的發心與做法 วิธีการปฏิบัติของบุคลากรฟ้าที่บังเกิดจิตศรัทธา 福慧雙全的經營與作法  การบำเพ็ญบุญวาสนาคู่ปัญญาบารมี อธิบายศัพท์ ปรองดองคือการสมาน สมานคือเข้ากลุ่มกันได้ดี สันติคือการพร้อมใจ ไร้อัตลักษณ์ต่อกัน  ความเจริญรุ่งเรือง  ก่อเกิดความก้าวหน้า ปรารถนาความก้าวหน้า ก่อนอื่นต้องพร้อมใจ การพร้อมใจ  บรรลุสู่การเข้ากลุ่มกันได้ดี นั่นจะทำให้หนึ่งประเทศ  หนึ่งอาณาจักรธรรม  หนึ่งครอบครัว  หนึ่งหมู่คณะ  มุ่งสู่แสงสว่างแห่งชีวิต ผู้บำเพ็ญทั้งหลาย  อยากให้อาณาจักรธรรมก้าวหน้า  ต้องสืบต่อจิตปณิธานแห่งอริยปราชญ์ ปรองดองสันติร่วมใจ ร่วมสรรค์สร้างธรรมกิจ เข้าใจเจตนาฟ้าสนองต่อผู้คน ร่วมใจร่วมพลัง ด้วยจังหวะการก้าวย่างที่มั่นคงแข็งแกร่ง มุ่งสู่โลกใหม่ ร่วมใจร่วมแบกรับภาระหน้าที่อย่างจริงจัง ปลูกฝังคุณธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิต สรรค์สร้างชีวิตบำเพ็ญที่แท้จริง มุ่งสู่การสืบต่ออริยกิจร้อยรุ่นชั่วนิรันดร์  

Posted in 2013, คู่มือชั้นเรียนต่างๆ | 78 Comments