Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2014

ปรับปรุงปก จื้อซั่นปัน (เนื้อหาเดิม)

ลิงก์เนื้อหาเดิม http://www.chongterbook.com/wp/?p=422

Posted in 2014, หัวข้อศึกษาธรรม | 98 Comments

กตัญญูกตเวทิตาธรรม

ความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่ แบ่งได้ 4 ระดับ เราคิดตามว่า ความกตัญญูที่เรามีต่อพ่อแม่ อยู่ในระดับไหน 1.เลี้ยงดูท่านให้เครื่องนุ่งห่ม ให้เงินทองใช้ ให้ที่อยู่อาศัย อันนี้เป็นกตัญญูระดับเล็ก เพราะเป็นหน้าที่ของลูกจะต้องทำอยู่แล้ว 2.ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ดีของพ่อแม่[1] ท่านอยากให้เราเป็นครู เราก็ต้องพยายามเรียนเป็นครู ให้เราเป็นพ่อค้า เราก็ต้องพยายามเป็นพ่อค้า ให้เราเป็นชาวไร่ชาวนา เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาของเรา  ให้เราเป็นข้าราชการ เราต้องปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อแผ่นดิน เป็นคนดีของสังคม อันนี้เรียกว่ากตัญญูระดับกลาง 3.นำพาพ่อแม่ให้ได้รับธรรมะ ศึกษา บำเพ็ญ ปฏิบัติธรรมได้ไหว้พระ มีโอกาสฟังธรรมะประชุมธรรม และให้ท่านได้สร้างบุญกุศล เรียกว่า ความกตัญญูระดับใหญ่ ในที่นี้มีคนไหนรับธรรมะแล้ว พาพ่อแม่มารับธรรมะมีหรือเปล่า 4.ความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่สูงสุด พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่        พระอานนท์ว่า เจ้าจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้ ตัวเจ้าต้องรู้จักศึกษาธรรมะ … Continue reading

Posted in 2014, หัวข้อศึกษาธรรม | 58 Comments