ดำเนินปารมิตาหก

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าด้วยการดำเนินปารมิตาหก  六度萬行 (ลิ่วตู้วั่นสิง) ฉบับนี้ แปลมาจากพระโอวาทซ้อนพระโอวาทฉบับภาษาจีน      โดยความเมตตาของหลินเตี่ยนฉวนซือฮั่นเอวี๋ยน มอบหมายให้โจวเจี่ยงซือจี้หยงดำเนินการแปล ต้นฉบับแปลและเรียบเรียงแล้วเสร็จ จึงได้เรียงพิมพ์มาเป็นหนังสือฉบับนี้

ปารมิตาหก หรือบารมีหก ย่อลงมาจากทศบารมีสิบข้อ อันหมายถึงปฏิปทาอันยิ่งยวดสิบประการ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ  ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  องค์มหาโพธิสัตว์บำเพ็ญพร้อมบริบูรณ์สิบประการ  (ทศชาติ)   จึงถือพระชาติสุดท้ายบรรลุสู่ปัญญาธิกพุทธเจ้า  ตรัสรู้เป็นพระศากยมุนีพุทธเจ้า

บารมีหก เป็นหมวดธรรมอันว่าด้วยโพธิสัตว์จริยา (วัตรบำเพ็ญแห่งพระโพธิสัตว์ ประกอบด้วย บารมีหก อัปปมัญญาสี่ มหาปณิธานสี่)  ว่าด้วย ทาน ศีล ขันติ วิริยะ ฌาน ปัญญา  ส่วนข้อธรรมอื่นๆ ของทศบารมีก็รวมอยู่ในทั้งหกข้อนี้

 

เป็นหลักธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งยวด เป็นแก่นแกนของการบำเพ็ญในพระพุทธศาสนามหายาน   แม้เพียงบำเพ็ญบารมีข้อใดข้อหนึ่งจนพร้อมสมบูรณ์ ก็เพียงพอต่อการบรรลุสู่มรรคาพระโพธิสัตว์  ครั้นเมื่อองค์พระโพธิสัตว์นั้นบำเพ็ญจนครบสมบูรณ์พร้อมทั้งหกประการเมื่อใด เมื่อนั้นย่อมบรรลุสู่พระปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณได้

พระพุทธจี้กง ได้เมตตาไว้ว่า …

“ในพุทธธรรมนั้นจะมีอยู่หก บารมี คือ ทานบารมี ศีลบารมี ขันติบารมี วิริยะบารมี ฌานบารมี ปัญญาบารมี โดยที่ทานบารมีจะขจัดความโลภตระหนี่ ศีลบารมีจะขจัดความราคะ ขันติบารมีจะขจัดความโกรธแค้น วิริยะบารมีจะขจัดความเกียจคร้าน ฌานบารมีจะขจัดความฟุ้งซ่าน ปัญญาบารมีจะขจัดความโง่เขลา”

ผู้บำเพ็ญธรรมยุคขาว ล้วนศึกษาเยี่ยงอย่างพระโพธิสัตว์  น้อมจิตถือปณิธานพระโพธิสัตว์เป็นปณิธานตน อีกทั้งมีโอกาสวาสนา  ได้รับการเมตตาอรรถาขยายความหลักสากลธรรมจากพระพุทธะสิ่งศักดิ์สิทธิ์   จึงควรรำลึกถึงบุญวาระอันหายากนี้ให้มากไว้  น้อมจิตน้อมใจ ศึกษา บำเพ็ญ บรรยาย ปฏิบัติ ดำเนินธรรม ทำอย่างสุดจิตสุดใจ เพื่อสนองคุณฟ้า ตอบแทนกรุณาธิคุณแห่งพระบรรพจารย์ ท่านธรรมอธิการ ท่านรองธรรมอธิการ

สำนักพิมพ์เทิดคุณธรรม
ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน

 

This entry was posted in 2017, พระสูตร คัมภีร์, พระโอวาท. Bookmark the permalink.

Comments are closed.