บทสวดมนต์ร้อยกตัญญู ไป่เซี่ยวจิง

ใช้คู่กับ ซีดีบทสวดมนต์
http://www.chongterbook.com/wp/?p=407

 

ฟ้าดินให้ความสำคัญกับความกตัญญูอันดับแรก กตัญญูทำให้บ้านสงบสุข ผู้กตัญญูมักได้บุตรกตัญญู ผู้กตัญญูได้ลูกหลานฉลาดเปรื่องปราด ความกตัญญูเป็นก้าวแรกของคุณธรรม ผู้กตัญญูจากโลกนี้ไปแล้วได้เป็นเซียน แต่กาลก่อนขุนนางซื่อสัตย์ภักดีมักได้จากลูกกตัญญู ฮ่องเต้คัดเลือกขุนนางล้วนมุ่งหาจากลูกกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างสุดจิตสุดใจ กตัญญูมิใช่เพียงแค่ให้พ่อแม่ได้รับประทานและมีสวมใส่ ความเลิศล้ำคือกตัญญูออกจากใจ ถูกตำหนิว่ากล่าวจากพ่อแม่มิโต้ตอบคือกตัญญู น่าเสียดายไม่มีใครเข้าใจคำว่ากตัญญู กลับใจมากตัญญูคืนสู่หลักธรรม สรรพสิ่งเป็นอุปสรรคเพราะด้วยไม่กตัญญู

This entry was posted in 1998-2004, พระสูตร คัมภีร์. Bookmark the permalink.

5 Responses to บทสวดมนต์ร้อยกตัญญู ไป่เซี่ยวจิง

  1. Pingback: CD บทสวดมนต์ร้อยกตัญญู ไป่เซี่ยวจิง | chongter-book

  2. Pingback: trustedmdstorefy.com

  3. Pingback: 1 seriya

  4. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

  5. Pingback: hqcialismht.com

ใส่ความเห็น