บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ

ใช้คู่กับ ซีดีบทสวดมนต์
http://www.chongterbook.com/wp/?p=411

1. คัมภีร์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ (หมีเล่อเจินจิง)
2. คัมภีร์วิสุทธิสูตร (ไท่ซั่งชินจิ้งจิง)
3. คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ซินจิง)
4. จริยาพาสู่สันติภาพ (หลี่อวิ้นต้าถงเพียน)
5. จุดมุ่งหมายการแพร่ธรรม (เต้าจือจงจื่อ)

This entry was posted in 1998-2004, พระสูตร คัมภีร์. Bookmark the permalink.

5 Responses to บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ

  1. Pingback: CD บทสวดมนต์สัจจคาถาพระเมตเตยยะ | chongter-book

  2. Pingback: VCD คาราโอเกะ บทสวดมนต์ หมีเล่อเจินจิง+ไป่เซี่ยวจิง | chongter-book

  3. Pingback: trustedmdstorefy.com

  4. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

  5. Pingback: hqcialismht.com

ใส่ความเห็น