พุทธระเบียบพิธีการ

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง

พวกเราศิษย์อนุตตรธรรม บำเพ็ญธรรมต้องบำเพ็ญเพียรใจ

ในการประกอบอนุตตรธรรมกิจต้องพยายามจนสุดความสามารถ

พวกเราไม่เปรียบเทียบและไม่วิจารณ์ผู้อื่น

พวกเราไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับผู้อื่น

พวกเรายอมถูกปรักปรำ  เพื่อให้ทศทิศเกิดความกลมเกลียวสมานฉันท์

พวกเราคือสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลทุกข์กับแดนอนุตตรภูมิ

แม้จะถูกผู้อื่นเหยียบย่ำและกล่าวให้ร้าย พวกเราก็ยอมทนและไม่ตอบโต้

พวกเราดำรงตนตามหลักครรลองคลองธรรม

พวกเราสามารถพลิกแพลงตามสถานการณ์ได้ดังใจ

พวกเรามั่นคงในหลักสัจธรรม

การอุทิศเสียสละของพวกเราจะไม่สูญเปล่า

พวกเราจะไม่เกิดมาบนโลกมนุษย์โดยเปล่าประโยชน์

พวกเราจะไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเสียเปล่า

แม้ชีวิตเดียวของเราก็มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของเวไนยสัตว์อีกจำนวนมาก

จึงควรเห็นคุณค่าของตนและไม่เคลือบแคลงสงสัย

เพื่อไม่เป็นอุปสรรคแก่ตนเอง  กำหนดสัมมาวิถีสู่จุดหมายอย่างแน่วแน่

ให้มนุษย์ทั้งปวงได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง

ให้มนุษย์ทั้งปวงได้รับประทีปแห่งความเมตตา

ให้มนุษย์ทั้งปวงได้อิ่มเอิบอยู่ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบน

ให้บรรพชนเจ็ดชั้นและลูกหลานเก้าชั่วคนของมนุษย์ทั้งปวง

ได้รับบารมีแห่งแสงธรรมปรกแผ่ถ้วนทั่ว

 

This entry was posted in 2008, พุทธระเบียบ. Bookmark the permalink.

9 Responses to พุทธระเบียบพิธีการ

  1. Pingback: พุทธระเบียบพิธีการ (ใช้ประจำวัน) | chongter-book

  2. Pingback: trustedmdstorefy.com

  3. Pingback: bofilm ñåðèàë

  4. Pingback: bofilm

  5. Pingback: 1 seriya

  6. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

  7. Pingback: topedstoreusa.com

  8. Pingback: hqcialismht.com

  9. Pingback: viagramdtrustser.com

ใส่ความเห็น