บทสวดมนต์ จงอยง

คำอ่านไทย-จีน  (ไม่มีแปล)

一 天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。

เทียนมิ่งจือเอว้ยซิ่ง       ไซว่ซิ่งจือเอว้ยเต้า       ซิวเต้าจือเอว้ยเจี้ยว

二 道也者,不可須臾離也;可離,非道也。

เต้าเอี่ยเจ่อ        ปู้เข่อ ซวีอวี๋หลีเอี่ย         เข่อหลี    เฟยเต้าเอี่ย

ใช้ร่วมกับ  CD บทสวดมนต์ 2

This entry was posted in 2007, พระสูตร คัมภีร์. Bookmark the permalink.

9 Responses to บทสวดมนต์ จงอยง

  1. Pingback: CD บทสวดมนต์ 2 | chongter-book

  2. Pingback: trustedmdstorefy.com

  3. Pingback: bofilm ñåðèàë

  4. Pingback: bofilm

  5. Pingback: 1 seriya

  6. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

  7. Pingback: topedstoreusa.com

  8. Pingback: hqcialismht.com

  9. Pingback: viagramdtrustser.com

ใส่ความเห็น