การเนรมิตกาย พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ  พระกวนอิม

แปลโดย “เสถียร    โพธินันทะ”

 

ในลัทธิมหายานมีอรรถว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ศากยมุนี)  ได้ทรงตรัส  พระอภิตาภะสูตร แก่พระสารีบุตรเถระ มีใจความย่อดังนี้

“จำเดิมแต่เวลาล่วงมาถึง 10 กัปป์แล้ว ได้มี พระพุทธ อมิตาภะ ทรงประทับอยู่ ณ แดนสุขาวดีทางทิศปัจฉิม พระพุทธอักโษภยา ทางทิศบูรพา พระพุทธรัตนสมภพ ทางทิศทักษิณ พระพุทธอโมฆสิทธิ์ ทางทิศอุดร

พระพุทธไวโรจน์ อยู่ศูนย์กลาง ฯลฯ พระพุทธเจ้าเหล่านั้น  ล้วนเป็นพระฌานีพุทธ (ไม่เสด็จลงมาตรัสในโลกมนุษย์)

กับยังมีพระฌานีโพธิสัตว์จำนวนมาก ไม่สมัครพระทัยที่จะเสด็จเข้าสู่พุทธภูมิ (เป็นพระพุทธเจ้าไป ก็ไม่มีแม้เยื่อใยเหลือไว้แก่โลกอีก คือ ไม่โปรดสัตว์แล้ว) ทรงตั้งปณิธานขอโปรดสัตว์โลกในไตรภูมิต่อไป เพื่อให้สัตว์โลกในอนาคตได้รับพระเมตตากรุณา เช่นเดียวกับสัตว์โลกในอดีต”

พระโพธิสัตว์องค์สำคัญยิ่งมีพระนามว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือพระกวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานเคารพนับถือมากที่สุด ด้วยพระองค์ทรงพระเมตตากรุณา โปรดสัตว์ทั่วทั้งไตรภูมิ ให้พ้นจากกองทุกข์ เนื่องด้วยพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทรงมีพระวทัญญู (ความเมตตากรุณาธิคุณ) คอยปลดเปลื้องความทุกข์ภัย ของสัตว์โลกจึงมี พระเนมิตตกนาม (นามที่มาจากลักษณะและคุณสมบัติ ตามภาษาจีนเรียกว่า พระกวนซีอิมผู้สัก แปลว่า พระโพธิสัตว์ที่มีพระกรรณาวธานโลกาศัพท์ หรือที่เรียกง่ายๆ ก็คือ พระโพธิสัตว์ที่เงี่ยหูฟังเสียงโลก

ตามคติในมหายานกล่าวว่า เมื่อพระ  อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือพระกวนอิมจะเสด็จไปโปรด ท้าวพระยามหากษัตริย์ พระองค์ก็แปลงพระองค์เป็น เมธาติถมาณพทรงเครื่องภูษามาลามหากษัตริย์ ถนิมอลังการสง่ากว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น เมื่อพระองค์จะเสด็จไปโปรดพระยายักษ์พระยามาร พระองค์ก็ทรงนิรมิตพระองค์มี จัตุหัตถ์ (สี่มือ) บางครั้งมี พระสหัสสหัตถ์ สหัสสเนตร (พันมือ พันตา) มีเดโชพลเป็นที่ขยั้นครั่นคร้าม เมื่อพระองค์เสด็จไปโปรด ท้าวนางพระยาและบรรดาสตรีเพศ พระองค์ก็ทรงจำแลงพระองค์เป็น สตรีอันทรงอิตถีรูป (มีความงามของผู้หญิง) ทรงสมรรถนะเป็นที่น่าวันทนาอภิวันท์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนี้ ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เพื่อว่าง่ายสอนง่าย

พระรูปของพระองค์ส่วนมากมักนิยมทำหรือเขียนเป็น พระโพธิสัตว์ผู้หญิง และเป็นพระโพธิสัตว์องค์เดียวเท่านั้น ที่บรรดาสตรีจีนทั้งในประเทศและนอกประเทศจีนรู้จัก และเคารพนับถือมากที่สุด

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ พระกวนอิม ในพระสูตรมีกล่าวว่า ถ้าบุคคลใด จะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ตาม เมื่อระลึกถึงพระองค์ด้วยความเลื่อมใส อ้อนวอนขอให้พระองค์ช่วยเหลือ พระองค์จะแผ่เมตตากรุณา มาปลดเปลื้องทุกข์ภัยของผู้นั้นสมประสงค์

 

This entry was posted in 2006, ปกิณกะอนุตตรธรรม, พระสูตร คัมภีร์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น